CURSO DE JARDINERIA

 

 

 

 

 

Curso Jardinería y Poda Albergue Juan XXIII

Como en cursos anteriores de Jardinería y poda que se vienen realizando en la huerta e invernaderos del Convento de San Francisco, así como en las instalaciones del Albergue Juan XXIII, el alumnado ha dispuesto del material necesario y de un profesorado especializado para realizar con éxito este nuevo curso. Lo esencial de estos cursos es la formación que reciben los alumnos, y sobre todo el realizar los trabajos y las prácticas en un entorno real. Trabajos en los invernaderos, segar césped, poda de árboles han sido, entre otras, las tareas que a lo largo del curso han ido aprendiendo los asistentes a realizar con la máxima eficacia.

 

La experiencia de largos años en trabajos de jardinería y poda del monitor del curso, es algo fundamental para que el alumnado aprenda estas tareas, que a lo largo del curso han ido desarrollando. El material adecuado es también fundamental para realizar los trabajos correctamente, con eficacia y seguridad. Lo cierto es que con cada nuevo curso de Jardinería y poda que se realiza en el Albergue Juan XXIII se va adquiriendo más experiencia. Algo que luego va sumando para perfeccionar los futuros cursos, tanto en material y herramientas, como en la mejora para alumnos y profesorado.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE JARDINERIA Y PODA PROGRAMA

 

 

 

Programa: XARDINERÍA E PODA 2015 XARDINERÍA

1. Equipamento, ferramentas e novas tecnoloxía en xardinería.

a. Tipos de ferramenta e maquinaria.

b. Normas de seguridade. c. Equipos de protección individual (EPIS)

2. Replanteo e construción en xardinería

a. Planos

b. Sinalización da rede de rega c. Drenaxes

d. Marcado do emprazamento de rocallas, e plantas

e. Nocións de debuxo e medición de superficies

f. Camiños

3. Preparación de solos

a. Determinación da textura

b. Cálculo de abonos

c. Substratos

4. Identificación de plantas ornamentais

a. Botánica básica

b. Elaboración de herbario de plantas

5. Plantación

a. Recepcionado de plantas

b. Formas de plantación

c. Entitorado

d. Sebes, borduras e arrriates

6. Céspedes

a. A semente

b. Mesturas de sementes para céspedes

c. Labouras de mantemento

7. Rega

a. Sistemas de rega

b. Tipos, características e funcionamento

c. Principios de hidráulica

d. Automatización da rega

e. Manexo de programadores da rega

8. Principios de propagación

a. Semilleiros

b. Acodos

c. Esqueixes

d. Bulbos e. Inxertos

9. Fitopatoloxía básica

a. Clasificación e identificación de malas herbas

b. Herbicidas

c. Enfermidades máis frecuentes no xardín

d. Pragas:ciclos biolóxicos

e. Tratamentos.

f. Manexo dos productos fitosanitarios.

g. Normas de seguridade

10. Rocallas e estanques.

a. Plantación de rocallas.

b. Execución de obra pra o desenrolo dun estanque.

c. Especies aseitadas.

PODA

SESIÓN 1 -

Morfoloxía das árbores froiteiras e similares Estrutura e morfoloxía externa da árbore Tipos de sistema radical Morfoloxía das pólas e tipos de ramificación Abonado dos froiteiros

SESIÓN 2 -

Poda de formación temperá Poda de crecemento e vigor Poda de mantemento Poda de rexuvenecemento e arranxo Época de poda de árbores de folla caduca Época de poda de árbores de folla perenne

SESIÓN 3 -

Técnicas de corta Protección e selado de feridas de poda Despunte, recortes e aclareo de pólas Curvatura ou arqueado de pólas Incisións, anelados, defoliación e aclareo de froito Ferramentas de man A utilización da motoserra Útiles hidráulicos ou pneumáticos

SESIÓN 4 -

Poda de froiteiros de pebida: maceira e pereira Poda de formación: palmeta, piramidal e eixo central Poda de fructificación Poda de drupáceos: cerdeira, ameixeira e melocotoeiro

SESIÓN 5 -

Patrón, enxerto e cambium Material básico para o enxerto Erros máis frecuentes

SESIÓN 6 -

Enxerto de xema: xema, salgues, de peza, mallorquina, chip budding, dobre escudete Enxerto de púa baixo cortiza: de coroa, de L invertida Enxerto de fendedura: de fendedura plena, de fendedura lateral, de cadeira

SESIÓN 7 -

Manexo de ferramentas e utensilios empregados na poda Tesoira dunha e dúas mans, manuais e automáticas Productos cicatrizantes

SESIÓN 8 -

PRÁCTICA: PODA DE ÁRBORES FORESTAIS Poda de recuperación

Poda de crecemento

Poda de limpeza Eliminación de planteis inservibles

SESIÓN 9 -

PLANTACIÓN FORESTAL Tipos de chans e especies axeitadas

Marco de plantación Tratamentos posteriores de mantemento Abonados